Polityka prywatności

                                   INFORMACJA

 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym DAKATO Maciej Dybowski z siedzibą przy ul. Czołgistów 18f/5 84-300 Lębork

 

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DAKATO Maciej Dybowski z siedzibą przy ul. Czołgistów 18f/5 84-300 Lębork
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
 3. Imienia i nazwiska;
 4. Numeru identyfikacyjnego NIP/PESEL/REGON;
 5. Adres siedziby, adresu prowadzenia działalności, adresu oddziałów, adresu punktów sprzedaży;
 6. ID/Akronim Pani/Pana przedsiębiorstwa w systemach rozliczeniowych stosowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  DAKATO;
 7. asortymentu sprzedaży na rzecz Pani/Pana przedsiębiorstwa realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DAKATO;
 8. wolumeny sprzedaży na rzecz Pani/Pana przedsiębiorstwa realizowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DAKATO;
 9. Adres e-mail
 10. nr telefonu kontaktowy (dalej: dane osobowe)
 11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach :
 12. Realizacji współpracy pomiędzy Pani/Pana przedsiębiorstwem a Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DAKATO Maciej Dybowski, w zakresie dostawy towarów i świadczenia związanych z dostawą usług na rzecz Pani/Pana przedsiębiorstwa, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z konieczności realizacji umowy (nawet jeśli umowa ta nie ma formy pisemnej, a jedynie zamówień składanych do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego DAKATO);
 13. Rozliczenia księgowego i podatkowego współpracy, w szczególności wystawienie faktury, na podstawie przepisów rachunkowych oraz podatkowych, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  DAKATO w zakresie zapewnienie prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz realizacji przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DAKATO obowiązków ustawowych art. 6 ust. 1 lit. c;
 14. Realizacji i rozliczenia akcji promocyjnych i marketingowych organizowanych przez podmioty od których Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  DAKATO nabywa towary celem dalszej dystrybucji, w szczególności producentów napojów alkoholowych i bezalkoholowych, którzy korzystają z danych osobowych, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z:
 • zgody udzielonej przez Panią/Pana w związku z chęcią otrzymania korzystniejszych warunków handlowych 
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 2. firmy świadczące dla Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DAKATO usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne,
 3. firmy świadczące dla Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DAKATO usługi informatyczne oraz obsługę systemów internetowych,
 4. firmy świadczące dla Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DAKATO usługi obsługi prawnej

II.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres współpracy z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym DAKATO

III. Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 3. do przenoszenia danych.

VIII. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania

przyczyny jest Pani/Pan uprawniony do wniesienia sprzeciwu gdy dane wykorzystywane są do celów

marketingu bezpośredniego.

 1. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych

osobowych, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jednocześnie cofnięcie zgody może oznaczać

wykluczenie z możliwości brania udziału w akcjach promocyjnych i marketingowych realizowanych

bezpośrednio przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  DAKATO

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
 • dobrowolne w zakresie celu i którym mowa w ust. I 
 • wymogiem ustawowym w zakresie celu o którym mowa w ust. I pkt 2 – jest Pani/Pan

zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie

niemożliwość współpracy  z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym DAKATO (z uwagi na niemożliwość rozliczenia transakcji)

    2.warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy w zakresie celu o którym mowa w ust. I pkt 1